Over Suzanne

Over Suzanne Bunnik

Mijn loopbaan ontwikkeling

In mijn loopbaan maakte ik eerst als professional, vervolgens als projectmedewerker en leidinggevende bij thuiszorginstellingen, en weer later als beleidsmedewerker bij de gemeente, de ontwikkelingen in de zorg van alle kanten mee. Ik zat zowel aan de keukentafel als aan de tafel van bestuurders.

Ik ben geruime tijd werkzaam geweest bij thuiszorginstellingen in Rotterdam en Amsterdam. In 2001 heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente Amsterdam en heb ik een aantal jaren als beleidsadviseur Jeugd gewerkt.

In die functie ging ik mij in 2007 bezig houden met kwetsbare huishoudens met complexe problemen. Ik leerde allerlei instellingen in de zorg kennen. Het was mijn taak om de professionals die in deze gezinnen werken te ondersteunen bij het vormgeven van hun regierol en om zonodig doorbraken te bewerkstelligen wanneer betrokken instellingen niet goed samenwerkten. Ik heb ervaren dat juist bij multiprobleemgezinnen vaakx veel professionals betrokken zijn, terwijl zij geen van allen de regie hebben of nemen. En dat het gezin in die onoverzichtelijke situatie vaak (nog) niet in staat is zelf regie te houden. Het gevolg: er wordt langs elkaar heen gewerkt, er wordt geld en energie verspild zonder dat het gezin er iets mee opschiet.

Men kan niet verwachten dat zo’n team zomaar op een andere manier werkt. Het vraagt ook iets van de anderen, de beleids­ambtenaren en bestuurders. Zij moeten het leerproces van het wijkteam ondersteunen en de oplossingen faciliteren die het wijkteam bedenkt. Nog te vaak lopen die oplossingen vast in de regels vanuit het gemeentehuis.

Het werken met multiprobleemgezinnen heeft mij ook geleerd welke moeilijke keuzes en afwegingen professionals soms in gezinnen moeten maken en hoe zij worstelen met hun verantwoordelijkheid.

Na een kort uitstapje in 2010 naar een adviesbureau voor onderwijs en jeugd ben ik voor mezelf begonnen. Mijn eerste opdracht lag in het verlengde van de werkzaamheden die ik eerder als ambtenaar had uitgevoerd, namelijk procesregie op de multiprobleemgezinnenaanpak in Amsterdam.

De afgelopen jaren heb ik als zelfstandig adviseur in de gemeente Amsterdam en Hoorn in totaal 6 wijkteams ingericht in de aanloop naar de transformatie van het sociaal domein. Ik heb me naast de praktische inrichting vooral beziggehouden met de vormgeving van het leerproces van de professionals in deze wijkteams. Ik heb samen met professionals afkomstig vanuit jeugdzorg, zorg en welzijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld en de samenwerking tussen wijkteam en partners in de wijk helpen vormgeven. Dit waren zorginstellingen, vrijwilligersinitiatieven en gemeentelijke betrokkenen. Ik geef daarnaast trainingen over Welzijn Nieuwe Stijl aan wijkteams.

Ik heb ervaren dat voor een geslaagde transformatie meer nodig is dan alleen gericht zijn op de wijkteams. De transformatie is een veelomvattend leerproces. Wijkteams kunnen alleen op een andere manier gaan werken als alle partijen rondom de wijkteams, -de gemeente en de instellingen binnen het sociaal domein-, de burger centraal stellen, mee-veranderen en de wijkteams ondersteunen en faciliteren bij hun nieuwe opdracht. Ik heb als teamleider zelf ervaren hoe de ambtelijke werkwijze niet goed aansluit op wat de wijkteams nodig hebben.

Gemeenten realiseren zich, hoewel zij in theorie weten wat de veranderopgave is, vaak onvoldoende wat de transformatie voor henzelf betekent en welke inspanning dit van hen vergt. Via het AenO fonds heb ik leernetwerken met beleidsambtenaren van verschillende gemeenten ondersteund bij hun leerproces in de transformatie. Recent heb ik de gemeente Almere begeleid bij het vormgeven van een meer integrale werkwijze voor wijkteams en Werk en Inkomen.

Ik heb bij Pro-education de opleiding tot coach gevolgd. Sinds 2006 heb ik naast mijn andere werkzaamheden een coachingspraktijk

Curriculum Vitea

Werkervaring
Afgeronde studies
Recente opdrachten

Publicaties


boekomslagDe transitie van de zorg is een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdzorg, zorg en participatie. Maar daarmee zijn we er niet. Gemeenten hebben immers minder geld gekregen om deze zorg uit te voeren. Hoe bied je burgers de noodzakelijke zorg zonder je budget te overschrijden? En hoe stimuleer je dat burgers om ook zelf verantwoordelijkheid nemen?

Zeker is dat het niet volstaat om alleen een wijkteam in te richten. De transitie vraagt om een radicaal andere manier van werken, waarbij professionals en burgers ruimte en vertrouwen krijgen om samen te bepalen welke zorg noodzakelijk is. Voor een goede transformatie ( zorginnovatie) is het belangrijk dat partijen binnen de gemeentelijke organisatie, en de zorg- en welzijnsorganisaties daaromheen, samenwerken vanuit één visie. En ook dat de vraag van de burger voorop stellen.

Transformeren, gewoon doen geeft weer hoe je dit organiseert. Hoe je ruimte voor maatwerk en sturing van onderaf kunt bewerkstelligen. Hoe je samen kunt leren van goede en minder goede praktijkervaringen. Het geeft een handzaam overzicht van ieders rol, hoe die elkaar kunnen versterken en hoe je er als gemeente voor kunt zorgen dat het wijkteam kan floreren.

bestellen